FORMAT - ZAPROJEKTUJEMY TWÓJ SUKCES!

Przejdź do treści
LU16 - LUBIANKA - STARACHOWICE
I nagroda w konkursie SARP
na Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu LUBIANKA w Starachowicach
realizacja - 2020-2023
Realizacja uzyskała również  I NAGRODĘ publiczności w plebiscycie Polski Krajobraz 2023 w kategorii przestrzeni publicznych.
Fotografie dzięki uprzejmości agencji: Dronspekcja
Opinia sądu konkursowego:
Projekt w sposób różnorodny i wielowątkowy lecz zarazem syntetyczny, kreuje atrakcyjną – publiczną i intymną – przestrzeń rekreacji, wypoczynku i sportu na obszarze zalewu „Lubianka”.
W sposób harmonijny wpisuje się w istniejące środowisko. Umiejętnie wykorzystuje jego krajobrazowe i fizjograficzne walory, niwelując zarazem ułomności. Tworzy środowisko o wysokich wartościach urbanistycznych i architektonicznych, spójnych w konwencji rozwiązania kompozycyjnego, sposobie komunikacji, kształtowania stref funkcjonalnych, dyspozycji, tektoniki i charakteru form architektury, w różnych ich skalach, oraz ich rozwiązaniach faktury i detalu.
Stworzone środowisko jest przyjazne wszystkim użytkownikom, w różnych przedziałach wiekowych i statusach społecznych, zróżnicowane funkcjonalnie i atrakcyjnie umeblowane. Umożliwia uprawianie wielu różnych form aktywności i jest dostępne dla wszystkich.
Zaproponowane strefy funkcjonalne przestrzeni i formy architektury są inteligentnie ulokowane w strukturze. Umiejętnie wpisują się w istniejącą skarpę i enklawy przyrody. Są wyraziste lecz nienachalne.
Wykreowana architektura ma swoją poetykę. Jest nowoczesna i wyrafinowana, zarówno w dynamice geometrycznego ukształtowania form dużych gabarytów, w miejscach o silnej ekspozycji publicznej, jak i w prostocie form architektury małej, ulokowanej w enklawach wyciszenia i intymności. Rozwiązanie umeblowania wszystkich stref są przemyślane i spójne w konwencji.
Sposób rozwiązania przestrzeni daje duże możliwości etapowania, adekwatnie do różnych sposobów finansowania. Daje też realne szanse na ich realizację.
Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje propozycja zdyscyplinowanego w układzie rytmicznym i urokliwego w charakterze architektury, ukształtowania pierzei zabudowy usługowej, na obszarze C, stanowiącej jej pierzeję północną. Nawiązując swą kolorystyką i prostotą form do architektury śródziemnomorskiej, wpisuje się ono w ogólną poetykę wyrazu architektury całego kompleksu.
Dużą wartością jest też pasmowy układ piaszczystej plaży oraz tarasowe, dopasowane do konfiguracji terenu, rozwiązanie kaskadowej plaży trawiastej, budującej jej interesujące, poziomo rozplanowane, sektory funkcjonalne.
Przyjęte w pracy rozwiązania ideowe, formalne i funkcjonalne są niebanalne i nowatorskie i w pełni zasługują na przyznanie im I nagrody.

WIZUALIZACJE KONKURSOWE:
Pracownia Architektonicza FormaT
ul. Ks. P. Ściegiennego 1A, lok.11, Kielce
M: +48 668348852 | biuro@pa-format.pl
copyrIght PA FORMAT 2020
Wróć do spisu treści